People

Leader:

Jianke Zhu

Members:

Jinwei Ren Jinwei Ren PhD student computer vision
Qingqun Ning Qingqun Ning PhD candidate Semantic Segmentation
Wenjie Song Wenjie Song PhD candidate image alignment
Yang Li Yang Li Ph.D. student Visual Object Tracking
Hantang Liu Hantang Liu Ph.D. Computer Vision
Daoxin Zhang Daoxin Zhang Master Semantic segmentation, Video analysis
Xiaolong Zhang Xiaolong Zhang Master 3D Reconstruction
Yuchen Li Yuchen Li Master SLAM

Alumni:

Zhan Xu Visiting Student, 2016 PhD at University of Massachusetts Amherst
Yan Wang Master, 2014-2017 Huawei, Shanghai
Hui Liao Master, 2013-2016 ArcSoft Inc. Hangzhou
Zhiyuan Zhong Master, 2013-2016 Didi Research, Beijing
Chenxia Wu Master, 2010-2013 PhD at Cornell University